Eeskiri pädevuse hindamiseks Eesti Patoloogide Seltsis

Kriteeriumid on 2021. aastal uuendamisel.

2020. aastani kehtinud eeskiri: 

Mõisted

Tegevusjuhise koostamise aluseks on Sotsiaalministeeriumi 15. detsembri 2004.a määrus nr 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded, üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganeile, sotsiaalministeeriumi 2002.aasta pädevustöörühma soovitused.

Tervishoiutöötaja pädevus on tervishoiutöötaja tõendatud võime rakendada tervishoiuteenuse osutamisel vajalikke oskusi ja teadmisi. Seega pädevus on arsti puhul tegutsemiseks vajalike teadmiste, oskuste, väärtuste, hoiakute, lugemuse ja kogemuse olemasolu ajahetkel.

Pädevuse hindamine on protsess, milles kutse- või erialaühendus hindab tegutsemiseks vajalike tõendatud teadmiste, oskuste, väärtuste, hoiakute, lugemuse ja kogemuse olemasolu ajahetkel.

Pädevusnõuded on kutse- või erialaühenduse poolt välja töötatud kriteeriumid, mis tuginevad kahele võrdväärsele osale: kutse- või erialasele enesetäiendusele (täienduskoolitusele) ja praktilisele töökogemusele (tööanalüüsile).

Pädevuskomisjon on kutse- või erialaühenduse poolt moodustatud komisjon pädevuse hindamiseks.

Pädevustunnistuse olemasolu tähendab kutse- või erialase enesetäienduse ja praktilise töökogemuse vastavust kutse- või erialaühenduse poolt kehtestatud nõuetele.

Protokollis peab olema märgitud tervishoiutöötaja nimi, eriala ja registrikood, pädevuse hindamise kuupäev ning tulemus. Protokolli peab allkirjastama komisjoni esimees ja protokollija.

Tervishoiuamet teeb kande registrisse ainult vastava pädevuskomisjoni poolt esitatud protokolli alusel.

Pädevuse hindamise protseduur

Patoloogi pädevuse hindamine e.sertifitseerimine toimub reeglina esitatud dokumentide alusel, millele annab hinnangu Eesti Patoloogide Seltsi (edaspidi EPS) üldkoosoleku poolt viieks aastaks valitud pädevuskomisjon. Komisjoni otsusel väljastatakse pädevustunnistus ehk sertifikaat.

Pädevuse hindamine toimub reeglina kaks korda aastas. EPS juhatuse otsusega võib teostada erakorralise pädevuse hindamise.

Pädevushindamise tasu

Pädevuse hindamine on tasuline. EPS juhatuse otsuse kohaselt tuleb sertifitseeritavatel kanda EPS arveldusarvele nr EE082200221020927463 (märkides ülekandel sertifitseeritava isiku nime ning märgusõna: sertifitseerimine: patoloog, kes on EPS liige – 300.- krooni; patoloog, kes ei ole EPS liige – 500.- krooni.

Pädevuskomisjonile esitatavad dokumendid

EPS juhatusele Ravi tn.18, Tallinn 10138 tuleb esitada järgmised dokumendid:

vabas vormis avaldus, milles on ära näidatud sertifitseeritava kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ja taotletav pädevusehinnang (histoloogia, lahangud, tsütoloogia). Avalduses näidata 5 aasta töökoormuspunktid (EPS patoloogi aastakoormuse vastavus punktisüsteemis);

koopia tegevusloast (Tervishoiuameti registreerimistunnistus patoloogia eriala kohta);

elulookirjeldus (CV), milles ära näidata ametikäik, tähtsamad täiendused, töövaldkonnad;

sertifitseeritava poolt allkirjastatud loetelu viimase 5 aasta töömahust vastavalt “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” koodidele (EPS vormil);

täienduste punktiarvestus (EPS vormil);

täiendõpet tõestavad dokumendid (kursuste läbimise tõendid, ettekannete, konverentside kavad, koopiad ajakirja sisukorrast jms. Tõenduse puudumise korral esitada allkirjastatud nimekiri, milles on näidatud täienduse toimumise koht ja kuupäev.).

Sertifitseerimisdokumentide vormistamine:

sertifitseerimisdokumendid vormistatakse A4 formaadis, kasutades kirja Times New Roman, 1,5 reavahet, tähesuurust 12, ja esitatakse köidetult;

tiitellehe kujundamisel võib kasutada erinevaid tähesuurusi ja kirjastiile.

Tiitellehele kirjutatakse sertifitseeritava ees- ja perekonnanimi, kliiniku/haigla/ teenistuse/keskuse ja osakonna nimetus, kus sertifitseeritav töötab, ning dokumentide esitamise aastaarv.

Pädevuskomisjon

Komisjon valitakse 5 aastaks EPS üldkoosolekul. Komisjoni tööd koordineerib EPS juhatuse poolt määratud sertifitseerimise koordinaator.

Pädevuskomisjoni töö

Komisjoni liige annab hinnangu dokumentide alusel, lähtudes EPS pädevusnõuetele. Esitatud dokumente hindab kaks komisjoni liiget, kes ei tööta sertifitseeritavaga samas asutuses ega linnas. Lahkarvamuse korral on vajalik komisjoni konsensuslik otsus.

Komisjon peab tagama pädevuse hindamise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsuse. Pädevuskomisjoni protokoll peab tõendama kõigi pädevustunnistuste väljaandmist.

Täienduspunktide arvestus

Osalemine EPS koosolekust akadeemiline tund (45min)=1p.

Ettekanne EPS koosolekul 10p.

Kuulumine meditsiiniseltsi 5p.** täienduspunktide hulk aastas, mitmesse seltsi kuulumisel korrutada punktid seltside arvuga.

Kuulumine Eest Arstide Liitu 5p.* täienduspunktide hulk aastas.

1 kuu residendi juhendamist 10p.

Ettekanne ravikvaliteeti hindavate komisjonide koosolekutel 5p.

Üldmeditsiiniline (mitteerialane) täiendus, koolitus 0,5p.

Keeleõpe/arvutiõpe 0,5p.

Ettekanne kliinilisel-patoanatoomilisel konverentsil (juhu arutelu) 5p.

Suuline ettekanne rahvusvahelisel konverentsil võõrkeeles 60p.

Suuline ettekanne konverentsil 20p.

Osalemine üleriiklikes standardeid, tegevusjuhiseid, õigusakte välja töötavates töörühmades 30p.*

Artikkel meditsiiniajakirjas 15-30p.***1.autorina 30p. 2.autorina 20p. 3. ja järgmised kohad 15p.

Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas meditsiiniajakirjas 30-60p.****1. autorina 60p. 2. autorina 40p. 3. ja järgmised kohad kõik 30p.

Osalemine lektorina täienduskoolitusel 3p.

Laborandi väljaõpetamine tsütoloogiliseks skriininguks 10p.

Osavõtt erialastest täienduskursustest (loeng, seminar, praktiline õppus) 1p.

Stažeerimine töökohal 1p.

Stendiettekanne konverentsil 10p.

Artikkel ajakirjanduses 10p.

Monograafia 300p.

Doktoriväitekiri 300p.

Erialase koolituse korraldamine Eesti patoloogidele/residentidele 30p.

Rahvusvahelise erialase koolituse korraldamine 60p.üks koolitus.

Tööanalüüs

Tööanalüüsis näidatakse 5 aata töö vastavalt dokumentide esitamise hetkel kehtivatele Haigekassa hinnakirjakoodidele:

[lahangud (koodid 6916-6919), tsütoloogia (koodid 6011-6015), histoloogia (koodid 6901-6910)].

Eesti Patoloogide Seltsi pädevusnõuded

Pädevuse hindamisel arvestatakse viimase 5 aasta töömahtu ja täiendusi.

Sertifitseeritav peab 5 aasta jooksul koguma soovitavalt 30 000 koormuspunkti (vastavalt EPS patoloogi koormuse arvestusele) ja 200 täienduspunkti.

Lahangud (koodid 6916-6919)

5 aasta jooksul 5×60 300

Histoloogia (koodid 6901-6910)

5 aasta jooksul 5×6250 15635-31250

Tsütoloogia (koodid 6011-6015)

5 aasta jooksul 5×5000 12500-25000

Koormusnäitajad on soovituslikud, lähtutud on EPS poolt kehtestatud patoloogi aastakoormusest (miinimumtasemeks võiks olla lahangute puhul 30% uuringute puhul 50% aastakoormusest.

Apellatsioon

Juhul kui sertifitseeritav ei ole täitnud EPS pädevusnõudeid, väljastab pädevuskomisjon põhjenduse pädevustunnistuse mitteväljaandmise kohta. Kirjaliku apellatsiooni võib esitada seltsi juhatusele 1 kuu jooksul pärast teate saamist. Apellatsiooni lahendamiseks on vajalik pädevuskomisjoni ja EPS juhatuse konsensuslik otsus, mille kohta koostatakse apellatsiooniprotokoll. Otsusest teatatakse sertifitseeritavale 1 kuu jooksul kirja teel või järgmisel EPS üldkoosolekul. Pädevuse hindamist saab uuesti taotleda EPS pädevusnõuete täitmise korral.

Pädevustunnistuse väljaandmine

Pädevustunnistus ehk sertifikaat kehtib 5 aastat.

Pädevuskomisjoni protokollis märgitakse sertifitseeritava põhieriala (lahangud, histoloogia, tsütoloogia).

Sertifikaat väljastatakse pädevuskomisjoni otsuse järgselt 1 kuu jooksul kirja teel või järgmisel EPS üldkoosolekul. Sertifikaadi allkirjastab EPS sertifitseerimise koordinaator.

Kvalifikatsioonikategooriat pädevuskomisjon ei omistata.

Sertifitseerimisdokumendid tagastatakse.

Juhul kui kutse- või erialaühendus muudab pädevushindamise tingimusi või nõudeid, siis muudatustest informeerimine peab olema tagatud nii kutse- või erialaühenduse liikmetele kui ka Tervishoiuameti pädevusnõukogule (näiteks posti teel, perioodikas, veebipõhiselt).

Pädevuskomisjoni audit

EPS juhatus teostab auditit ja perioodilist ülevaatust hindamaks ja tagamaks pädevuse hindamise

vastavust erialaühenduse poolt kinnitatud juhistele.

Eesti Patoloogide Seltsi pädevuskomisjon

Eesti Patoloogide Seltsi üldkoosolekul Pärnus 07.12.2007 valiti EPS pädevuskomisjon järgnevas koosseisus:

Dr. Helgi Saar SA TÜK

Dr. Reet Salk SA PERH

Eesti Patoloogide Seltsi pädevuskomisjoni koordinaator on

Eero Semjonov

Ravi tn.18, Tallinn 10138

tel. 6207275; 56353479

e-mail eero.semjonov@itk.ee