Eesti Patoloogide Seltsi põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Patoloogide Selts. Eesti Patoloogide Selts (edaspidi nimetatud Selts) on asutatud 17. 09. 2002. a

2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Selts on juriidiline isik.

3. Selts on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgiks on:

3.1. erialaarstide ühendamine rahva tervise kaitseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks;

3.2. liikmete kutsehuvide esindamine ja kaitse.

4. Seltsi tegevuse põhisuundadeks on:

4.1. eriala teooria edendamine ja praktilise diagnostika kvaliteedi tõstmine;

4.2. seltsi liikmete erialateadmiste täiendamine, kutsealase aktiivsuse tõstmine ja eriala võimaluste propageerimine teiste arstide hulgas;

4.3. kutse prestiizi hoidmine, kutseeetika ja kollegiaalsuse printsiipide järgimine;

4.4. liikmete õiguste ja huvide esindamine tööandja ees, riigivõimu- ja valitsemisorganites;

4.5. erialase töökorralduse probleemide teadvustamine ja avalikustamine, lahendus- võimaluste esitamine;

4.6. erialase informatsiooni kogumine ja levitamine, vajalike statistiliste uuringute korraldamine;

4.7. koostöö arendamine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

5. Eesmärkide saavutamiseks Selts:

5.1. korraldab täienduskursusi, loenguid, seminare, jt. põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;

5.2. teeb koostööd riigi- ja teadusasutustega, mittetulundusühingutega ja teiste seltsi tegevusest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides;

5.3. loob vajadusel alalisi või ajutisi töörühmi konkreetsete uurimissuundade väljatöötamiseks ja läbiviimiseks;

5.4. jälgib arstide kutse-eetika nõuetest kinnipidamist;

5.5. osaleb eriarstide vastavussertifitseerimisel;

5.6. kasutab konsultantide ja spetsialistide teenuseid.

II Seltsi liikmed

6. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele.

7. Seltsi liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arsti kutset omavad isikud, kõrgharidusega spetsialistid, kelle töö on seotud patoloogia teadusliku, pedagoogilise või praktilise tegevusega (edaspidi nimetatud liikmed).

8. Seltsi tegevusest võivad põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras osa võtta:

8.1. füüsilised isikud, kellel on erilisi teeneid Seltsi ees (edaspidi nimetatud auliikmed);

8.2. väljaspool Eesti Vabariiki töötavad arstid, kelle tegevus aitab kaasa patoloogia edendamisele või Seltsi arengule (edaspidi nimetatud välisliikmed).

9. Au- ja välisliikmeid ei loeta liikmeteks ning neil ei ole üldkoosolekul hääleõigust (v.a. p-s. 10. Sätestatud juhtudel).

10. Auliikmeks võib valida liikme, kellel on erilisi teeneid Seltsi ees. Liikme auliikmeks valimisel ei muuda liikme õigusi ja kohustusi Seltsi suhtes.

11. Liikmeks vastuvõtmine otsustab juhatus liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse alusel

Juhatusel on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule.

12. Isik, kes soovib Seltsi tegevuses osaleda välisliikmena, esitab avalduse juhatusele.

13. Liikmetel, au- ja välisliikmetel on õigus:

13.1. võtta osa Seltsi poolt korraldatud üritustest ning muul viisil osaleda Seltsi tegevuses;

13.2. kasutada kindlaksmääratud korras Seltsi teenuseid ja vara;

13.3. taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsehuve ja õigusi;

13.4. kasutada kindlaksmääratud korras Seltsi sümboolikat;

13.5. astuda kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja või loobuda õigusest osaleda Seltsi tegevuses.

14. Lisaks p-des 13.1.-13.5. sätestatule on liikmetel õigus osaleda üldkoosolekul ja seal hääletada, osaleda valimisel ning olla valitud Seltsi juht ja kontrollorganitesse.

15. Liikme kohustused:

15.1. järgima põhikirja sätteid;

15.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu;

15.3. järgima Seltsi organite otsuseid;

15.4. järgima oma tegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.

16. Au- ja välisliikme kohustused:

16.1. järgima põhikirja sätteid;

16.2. järgima Seltsi organite otsuseid;

17. Liikme võib Seltsist välja arvata juhul, kui:

17.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;

17.2. isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu;

17.3. isik rikub põhikirjas sätestatut;

17.4. isik kahjustab olulisel määral Seltsi.

18. Au- ja välisliikme õigustest võib vastava isiku ilma jätta juhul, kui:

18.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;

18.2. isik rikub põhikirjas sätestatut;

18.3. isik kahjustab olulisel määral Seltsi.

19. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.

III Seltsi struktuur ja juhtimine

20. Seltsi kõrgemaks organiks on üldkoosolek.

21. Üldkoosoleku pädevus on:

21.1. põhikirja muutmine;

21.2. juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende volituse tähtaja määramine;

21.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;

21.4. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

21.5. Seltsi teenuste ja vara kasutamise korra kehtestamine;

21.6. Seltsi sümboolika kasutamise korra kehtestamine;

21.7. isikule auliikme õiguste andmise otsustamine;

21.8. Seltsi eesmärgi muutmine;

21.9. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine;

21.10. järelvalve teostamine teiste Seltsi organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revidendi või audiitorkontrolli;

21.11. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

22. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest. Juhatuse ettepanekul valitakse liikmetest üldkoosoleku sekretär-protokollija.

23. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele kirjalikult ette vähemalt 30 päeva.

24. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt pool liikmetest või nende esindajatest.

25. Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui pool liikmetest, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab juhatus liikmetele kirjalikult ette vähemalt 7 päeva. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata seal esindatud häälte arvust.

26. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

27. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjaline volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige. Liige võib esindada mitut liiget. Igal liikmel on üks (1) hääl.

28. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.a p-s 30 ja 31 sätestatud juhtudel.

29. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsuse jagunemise korral heidetakse liisku.

30. Põhikirja muutmise otsus ja Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

31. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

32. Üldkoosoleku otsused on juhatusele kohustuslikud.

33. Seltsi juhib ja esindab üldkoosoleku vahelisel ajal juhatus. Juhatuses on neljaks aastaks valitud 3 kuni 5 liiget.

34. Seltsi juhatus:

34.1. korraldab Seltsi raamatupidamist—määrab raamatupidamise eest vastutava isiku;

34.2. esitab üldkoosolekule aruande Seltsi tegevusest;

34.3. esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes;

34.4. valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku;

34.5. peab liikmete arvestust;

34.6. arvab liikme põhikirjas sätestatud tingimustel ja korras Seltsist välja;

34.7. võtab tööle palgalisi töötajaid;

34.8. täidab muid seaduse ja põhikirjaga juhatuse pädevusse antud ülesandeid.

35. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõigis õigustoimingutes üksinda.

35.1. juhatuse esimees valitakse juhatuse poolt neljaks aastaks, taasvalimisel maksimaalselt kaheks (2) tähtajaks;

35.2. juhatuse esimees kannab täielikku vastutust Seltsi raamatupidamise korraldamise ja dokumentide säilumise eest.

36. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

37. Juhatuse tegevuse üle teostab kontrolli üldkogu poolt määratud revident või audiitorkontroll.

Revidendiks ei tohi olla juhatuse liige ega raamatupidaja.

38. Revident kontrollib Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja esitab üldkogule selle kohta aruande. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi vajalike dokumentidega.

IV Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

39. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

40. Seltsi lõpetamisel jaotatakse Seltsi vara üldkoosoleku poolt määratud õigustatud isikute vahel. Liidu vara ei jaotata liikmete vahel.